Tương thích với 8000 System, Diascope1,2 , Neoscope, DMS 700, defibrillator, Diascope-NT, Athena Systems, Cardio-Aid, DS Traveller, DSNT, DS1,DS2, MCX/LS

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)