Kiến thức y học, y học, góc y học, y học với mọi người